Allmänna villkor hyrfonden

Många glömmer att läsa allmänna villkor. Det brukar bli "äsch det där är nog lugnt". Försäkra dig om att det inte är några konstigheter i våra avtal och läs gärna igenom våra villkor så att du försäkrat dig om att de är så enkla som du tänkt dig!

§1 HYRESAVTALETS OMFATTNING

Avtalet gäller uthyrning av produkt, nedan kallat hyresobjektet, som specificerats på hyreskontraktet. Javi Musik AB, nedan kallat uthyraren, skall sörja för att hyresobjektet levereras i fullgott skick. Under hyrestiden förblir hyresobjektet uthyrarens egendom.

§2 PANTSÄTTNING AV HYRESOBJEKT, ÖVERLÅTELSE AV HYRESAVTAL

Hyrestagaren får icke pantsätta hyresobjektet eller del därav. Hyrestagaren får ej heller utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta detta avtal på någon annan eller i sin tur uthyra hyresobjektet eller del därav till någon annan.

§3 HYRESTID OCH UPPSÄGNING

Hyresavtalet gäller från ett på hyreskontraktet angivet startdatum och tillsvidare. Dock minst fyra månader. Uppsägning av hyresavtalet kan ske i skriftlig eller muntlig form, och träder i kraft när hyresobjektet kommit uthyraren tillhanda, varvid uthyraren skall tillhandahålla en bekräftelse på detta. Vid köp av hyresobjektet efter avslutat hyresavtal utgörs priset av mellanskillnaden mellan kontantpriset angivet på hyreskontraktet och upp till 12 månaders erlagd hyra.

§4 UTHYRARENS RÄTT TILL UPPSÄGNING

Uthyraren äger rätt till att omedelbart säga upp hyresavtalet och återtaga förhyrd egendom i följande fall:

  • Kunden åsidosätter bestämmelserna i detta avtal. 
  • Kunden inställer sina betalningar, försättes i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs.

Samtliga kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet skall betalas av hyrestagaren.

§5 NÄR AVTALET UPPHÖR

Efter uppsägning eller hävning av hyresavtalet skall hyrestagaren omgående returnera hyresobjektet. Samtliga kostnader i samband med återtagande av hyresobjektet skall betalas av hyrestagaren.

§6 BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

Betalningen skall erläggas den 28:e varje månad. Dröjer hyrestagaren med att erlägga betalningen efter det förfallodatum som anges på hyresfakturan, utgår en påminnelseavgift på 50 kr/påminnelse samt dröjsmålsränta på 12%. Förfallotiden är 10 dagar.

§7 ÄNDRING AV MÅNADSBETALNINGEN

Höjs mervärdesskatten får hyran höjas i motsvarande mån fr.o.m. följande förfallodag. Sänks mervärdesskatten skall hyran sänkas i motsvarande mån fr.o.m. följande förfallodag. Uthyraren äger rätt att ändra hyresbeloppet. Nytt hyresbelopp ska gälla minst sex månader.

§8 HYRESTAGARENS ANSVAR

Det åligger hyrestagaren att väl vårda och underhålla hyresobjektet så att detta bibehålls i gott skick. Hyrestagaren får inte göra ingrepp på hyresobjektet eller låta någon annan än av uthyraren utsedd person utföra reparation på det. Om hyresobjektet skadas eller går förlorat på grund av att hyrestagaren bryter mot sina skyldigheter enligt denna paragraf, har uthyraren rätt till skadestånd.

§9 FÖRLUST ELLER SKADA PÅ HYRESOBJEKTET

Hyrestagaren ansvarar, oberoende av vållande, för förlust eller skada på hyresobjektet. Skada eller förlust av hyresobjektet befriar icke hyrestagaren från dennes förpliktelser enligt detta avtal. Om hyresobjektet förstöres, förslites eller förloras så att det blir obrukbart före den avtalade hyrestidens utgång, åligger det hyrestagaren att omgående underrätta uthyraren därom. Härvid äger uthyraren rätt att begära särskild säkerhet av hyrestagaren för återstående fordringsbelopp enligt detta avtal. Vid försäkringsfall, där reparation ej anses bör ske, skall hyrestagaren till uthyraren erlägga eventuell skillnad mellan hyresobjektets kontantpris, å ena sidan, erlagd hyra (dock max 6 månader) och vad uthyraren pga skadan må ha erhållit från försäkringsgivaren, å andra sidan.

§10 FÖRSÄKRINGAR

Hyrestagaren förbinder sig att på egen bekostnad hålla hyresobjektet försäkrat till sitt fulla värde.

§11 BESIKTNINGSRÄTT

Uthyraren eller representant för denne äger när som helst rätt att besiktiga hyresobjektet.

§12 ADRESSÄNDRING

Hyrestagaren skall anmäla adressändring till uthyraren senast inom fjorton dagar från det att den nya adressen trätt i kraft.

§13 RÄTTSLIG ÅTGÄRD GÄLLANDE HYRESOBJEKTET

Skulle utmätning företagas hos hyrestagaren eller hyrestagaren försättas i konkurs åligger det hyrestagaren att omedelbart underrätta uthyraren därom, samt vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om uthyrarens äganderätt.

§14 ÖVERLÅTELSE AV UTHYRARENS RÄTTIGHETER

Uthyraren har rätt att överlåta samtliga sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det uthyrda objektet, på tredje man. Överlåter uthyraren sina rättigheter enligt detta avtal på tredje man, skall uthyraren samtidigt informera hyrestagaren om detta.